Ochrona danych osobowych

Zakłady ubezpieczeniowe a dane osobowe pacjentów

Posted on

Zasady udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dodatkowo szczegółowy tryb udzielania informacji o stanie zdrowia osób ubezpieczonych określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.10.2016r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ.

Ochrona danych osobowych

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

Posted on

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się kilka projektów aktu prawnego, który regulowałby wideonadzór (w tym monitoring wizyjny) na poziomie ogólnym, jednak żaden z nich nie stał się aktem obowiązującym. Do momentu powstania takiej ustawy najważniejszym aktem prawnym dla podmiotów korzystających z monitoringu wizyjnego jest ustawa z dnia 29 lipca 1997r. o ochronie danych osobowych […]