Ochrona danych osobowych

Podsumowanie szkolenia GIODO dla ABI z branży medycznej

Posted on

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych oraz planowane kontrole w placówkach medycznych – te dwa tematy dominowały w trakcie zorganizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych szkoleń dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych w placówkach medycznych, które odbyły się w dniach 1-2 marca 2017 r. Jednym z prelegentów był prawnik JAMANO, Adam Klimowski. Jakim kwestiom poświęcone […]

Ochrona danych osobowych

Czy personel placówki medycznej może prosić o pokazanie dowodu tożsamości pacjenta lub osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej?

Posted on

W każdej placówce medycznej jednym z najważniejszych elementów w obszaru ochrony danych osobowych jest weryfikacja tożsamości pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej. Ustawa o ochronie danych osobowych nie zezwala na udostępnianie danych osobowych osobom do tego nieupoważnionym.

Ochrona danych osobowych

O czym należy informować ABI?

Posted on

Głównym zadaniem administratora bezpieczeństwa informacji jest dbanie o to, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi tego obszaru. Zadanie to może być realizowane jedynie wówczas, gdy ABI dysponuje pełną wiedzą o wszelkich planach, decyzjach i przedsięwzięciach instytucji lub przedsiębiorstwa, które obsługuje. Wiedzę tę administrator bezpieczeństwa informacji będzie mógł jednak gromadzić […]

Ochrona danych osobowych

Zakłady ubezpieczeniowe a dane osobowe pacjentów

Posted on

Zasady udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dodatkowo szczegółowy tryb udzielania informacji o stanie zdrowia osób ubezpieczonych określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.10.2016r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ.

Ochrona danych osobowych

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

Posted on

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się kilka projektów aktu prawnego, który regulowałby wideonadzór (w tym monitoring wizyjny) na poziomie ogólnym, jednak żaden z nich nie stał się aktem obowiązującym. Do momentu powstania takiej ustawy najważniejszym aktem prawnym dla podmiotów korzystających z monitoringu wizyjnego jest ustawa z dnia 29 lipca 1997r. o ochronie danych osobowych […]