Jakie zmiany dla branży medycznej przyniesie ustawa wprowadzająca RODO?

Wprowadzenie w Polsce RODO było tak naprawdę jedynie początkiem zmiany podejścia do ochrony danych osobowych. Konieczne stało się także dostosowanie do rozporządzenia szeregu przepisów prawnych, dotyczących wielu branż i sektorów – w tym sektora medycznego.

Prace te toczyły się od marca 2018 r. i obecnie są na ukończeniu. 21 lutego 2019 r. ustawa dostosowująca polskie przepisy do RODO została przegłosowana w Sejmie, a w dniach 20-22 marca 2019 r. zajmie się nią Senat.

W tym artykule omówione zostaną dwie najważniejsze – z punktu widzenia placówek medycznych – zmiany dla branży medycznej w przepisach prawa.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Po 25 maja 2018 r. pojawiło się ważne pytanie: jak pogodzić prawo pacjenta do otrzymania darmowej kopii danych osobowych (art. 15 RODO) z prawem placówki medycznej do pobierania opłaty za wydanie dokumentacji medycznej? Nad sprawą pochylał się zarówno Rzecznik Praw Pacjenta, jak i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, lecz problem pozostał nierozstrzygnięty. Znowelizowana ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta regulować to będzie następująco.

Gdy pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy) żądania wydania dokumentacji medycznej w formie:

  • wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • informatycznego nośniku danych,
  • skanu papierowej wersji (gdy przewiduje to regulamin placówki medycznej)

– należy sprawdzić zakres żądania. Jeżeli ta konkretna część dokumentacji, o którą chodzi pacjentowi, nie była mu wcześniejszej przekazywana, placówka medyczna nie będzie mogła pobrać za nią żadnej opłaty. Ważna informacja: takie uprawnienie nie dotyczy osoby upoważnionej przez pacjenta.

Monitoring wizyjny w placówkach medycznych

Do chwili obecnej zdecydowana większość placówek medycznych nie miała przepisów sektorowych, dotyczących monitoringu z użyciem kamer. Używanie systemów rejestrujących np. w poczekalniach czy na korytarzach nie było uregulowane prawnie, co budziło duże wątpliwości tak wśród właścicieli placówek, jak i samych pacjentów. Zmiana ustawy o działalności leczniczej uporządkuje sytuację.

Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, parkingi, wejścia itp.) będą mogły być objęte kamerami, jeśli zapewni to bezpieczeństwo pacjentom lub pracownikom placówek medycznych. Jeśli chodzi o pomieszczenia lekarskie, gabinety zabiegowe, pokoje łóżkowe – tam monitoringu używać będzie można wtedy, gdy przewiduje to oddzielny przepis prawa (Ministerstwo Zdrowia już nad takimi pracuje). Nagrania będzie można przechowywać maksymalnie 3 miesiące. W żadnej sytuacji nie będzie możliwe używanie monitoringu audio (nagrywania głosu).

Jeśli placówka medyczna zdecyduje się na monitoring, odpowiednia informacja musi znaleźć się w regulaminie organizacyjnym, a także:

  • w miejscu dostępnym dla pacjentów (tablica ogłoszeń, rejestracja itp.) oraz
  • na stronie internetowej placówki medycznej.