Nie można żądać od pacjenta podpisu przy wydawaniu dokumentacji medycznej

Dokumentacja pacjentów jest własnością placówki medycznej i to ona za nią odpowiada. Aby zabezpieczyć się przed jej utratą lub zgubieniem, przychodnie stosują różne zabezpieczenia. Część z nich wydawała pacjentom dokumentację medyczną na wniosek – ale dopiero wtedy, gdy pacjent potwierdził podpisem odbiór dokumentów.

Taką praktykę zakwestionowano w najnowszym (29 marca 2019 r.) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Placówka medyczna w województwie lubelskim zapisała w swoim regulaminie organizacyjnym, że osoby uprawnione (pacjenci, przedstawiciele ustawowi, osoby upoważnione przez pacjentów) mogą otrzymywać dokumentację medyczną jedynie po potwierdzeniu jej odbioru własnoręcznym podpisem. W 2016 r. Rzecznik Praw Pacjenta uznał ten wymóg regulaminu za niedozwolony i nakazał, aby przychodnia:

 • zmieniła swój regulamin,
 • poinformowała każdego pacjenta, który odbierał dokumentację medyczną między styczniem a majem 2016 r.,
  o zmianie zasad wydawania dokumentacji medycznej.

Przychodnia z lubelskiego nie zmieniła swojego postępowania. W związku z tym RPP nałożył na placówkę karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych (później zmniejszoną do 20.900 zł). W ocenie Rzecznika działanie placówki medycznej powodowało ograniczenie praw pacjentów.

W związku z powyższym wyrokiem sądu (sygn. akt II OSK 1142/18, VII SA/Wa 231/19) przypominamy najważniejsze, związane z wydawaniem dokumentacji, obowiązki placówki medycznej. Najważniejszy z nich dotyczy obowiązku prowadzenia wykazu udostępnianej dokumentacji medycznej. W takim wykazie muszą znaleźć się poniższe (wynikające z art. 27 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
 • sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
 • zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
 • imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna,
  a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
 • imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
 • datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

Przepis prawa nie odnosi się do tematu składania podpisu przy wydawaniu dokumentacji medycznej. Oznacza to
(co potwierdził także Rzecznik Praw Pacjenta i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie), że placówka medyczna ma prawo proponować pacjentowi i zachęcać go do złożenia podpisu (np. na oryginale wniosku o przekazanie dokumentacji), ale nie ma może wymagać, by pacjent się podpisał, a tym bardziej wymuszać tego na pacjencie lub uzależniać wydania dokumentacji od takiego podpisu (np. przez zatrzymanie dokumentacji do czasu zdobycia podpisu).