Co się zmieni w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej?

15 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowa wersja bardzo istotnego dla podmiotów leczniczych aktu prawnego. Rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wpisuje się w trend informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Dodaje też kilka zmian związanych z ochroną danych osobowych w placówkach medycznych. Im właśnie jest poświęcony ten artykuł.

Na wstępie warto zaznaczyć, że opisywane niżej zagadnienia nie muszą być wprowadzane przez placówki medyczne z dnia na dzień. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wejdzie w życie 15 kwietnia 2020 r. Niemniej jednak podmioty lecznicze mogą prowadzić dokumentację medyczną na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2020 r.

Oświadczenie pacjenta w zakresie udostępniania informacji lub dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo decydować, kto może uzyskiwać od placówki medycznej informacje lub dokumentację na jego temat. Obecnie najczęściej odbywa się to przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

Nowe rozporządzenie wskazuje, że takie oświadczenie powinno być złożone w pierwszej kolejności przez Internetowe Konto Pacjenta. Oczywiście pacjent, jeśli chce, może wciąż wypisać je samodzielnie – ale obowiązkiem podmiotu leczniczego jest poinformować go o możliwości skorzystania z IKP.

Dane osobowe pacjenta w dokumentacji indywidualnej

W dokumentacji medycznej indywidualnej (np. historii zdrowia i choroby) umieszcza się dane osobowe w zakresie wynikającym z ustawy o prawach pacjenta, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, PESEL (lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości, gdy osoba nie ma nadanego PESEL-a) i adres miejsca zamieszkania.

Nowe rozporządzenie ogranicza ten katalog. Jeżeli w dokumentacji pacjenta zapisano już numer PESEL, nie dopisuje się już daty urodzenia ani płci. Podobnie adres miejsca zamieszkania wpisuje się tylko w pierwszej wytworzonej dla konkretnego pacjenta dokumentacji wewnętrznej.

Karta profilaktycznego badania ucznia

Nowe rozporządzenie określa, że w karcie profilaktycznego badania ucznia nie umieszcza się już „informacji wychowawcy ucznia mających istotne znaczenie dla oceny stanu zdrowia, w szczególności o zachowaniu ucznia, osiąganych wynikach w nauce, wykazywanych uzdolnieniach, sprawności fizycznej, absencji szkolnej, relacjach z rówieśnikami, ewentualnych problemach szkolnych„. Sprawa ta nie będzie już zatem budzić kontrowersji w placówkach oświatowych, które często zgłaszały wątpliwości co do tego, czy przekazywanie takich informacji przez wychowawcę jest zgodne z RODO.

Powyżej opisano jedynie kilka z wprowadzanych przez nowe rozporządzenie rozwiązań. W okresie przejściowym, trwającym do końca tego roku, na pewno należy spodziewać się publikacji dodatkowych materiałów, pomocnych podmiotom leczniczym w stosowaniu nowego prawa.

Autor: Adam Klimowski, prawnik, JAMANO sp. z o.o.