Polityka Prywatności i Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.jamano.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Jamano sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-621 Warszawa, ul. Boya-Żeleńskiego 6/38) KRS: 0000439784, NIP: 5272687769, REGON: 146407151 (Administrator).
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jamano.pl.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań.

Formularz kontaktowy

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.jamano.pl, w tym przygotowania oferty (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

5. Przekazanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości kontaktu
z użytkownikiem.

6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie 4. powyżej celu, czyli do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie.

7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
b) innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

10. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jamano.pl

Newsletter

11. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przekazywania osobom zainteresowanym ofertą Administratora informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

12. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi newslettera.

13. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować
z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się
w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: kontakt@jamano.pl

14. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

15. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
b) innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.

16. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

17. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

18. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jamano.pl

Blog

19. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia użytkownikowi wymiany informacji,
w tym dodawania komentarzy na blogu Administratora, a także udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

20. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z bloga. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości dodawania komentarzy na blogu Administratora.

21. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, co oznaczać będzie rezygnację z korzystania z bloga.

22. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

23. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
b) innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.

24. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

25. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

26. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jamano.pl

Media społecznościowe

27. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

28. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

Dane gromadzone automatycznie

29. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

30. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

31. Dane wskazane w ust. 30 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

32. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.

33. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.

34. Dane wskazane w ust. 30 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

35. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „POLITYCE COOKIES”.

Postanowienia końcowe

36. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

37. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.jamano.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

38. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ (FANPAGE) JAMANO

Administrator danych osobowych

1. Jamano sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-621 Warszawa, ul. Boya-Żeleńskiego 6/38) (dalej jako Jamano lub Administrator) jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/JAMANOdaneOsobowe (dalej jako Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jamano.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w sytuacji, w której w treści pytania zostały przekazane szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia) uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie tych danych przez Administratora (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;

4. Administrator ma prawo do przetwarzania:
a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów
i usług Facebooka,
b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika z korzystającego produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Jakie masz prawa?

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownik odwiedzający Fanpage ma prawo:
a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych,
b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,
c) złożyć wniosek o usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
f) do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika na podstawie zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
g) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z kim możesz skontaktować się w sprawie ochrony Twoich danych osobowych?

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników odwiedzających Fanpage, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jamano.pl.

Dodatkowe informacje

11. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Jamano oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
a) w niniejszym dokumencie
b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.

13. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).

14. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.