Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://jamano.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest JAMANO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rudnickiego 1/85, 01-858 Warszawa (dalej: Administrator lub JAMANO). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem wskazanego adresu korespondencyjnego, adresu e-mail: kontakt@jamano.pl oraz tel: +48 570 926 788.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jamano.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części „Polityki prywatności”.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług analitycznych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

4. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza EOG, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.

5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych do innego administratora,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
7) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

7. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w „Polityce prywatności”.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY
1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).

Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).

2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. FORMULARZ KONTAKTOWY I OFERTOWY
1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP oraz inne informacje przekazane przez użytkownika za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza (np. numer telefonu, nazwa firmy), za pomocą którego mogą Państwo przekazać prośbę o kontakt i przedstawienie dedykowanej oferty.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do:
1) do obsługi zgłoszeń, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”),
2) do nawiązania kontaktu oraz przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty na produkty i usługi JAMANO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”).

3. Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).

4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
2) czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i przekazania oferty,
3) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

5. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

6. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, właściwej obsługi zgłoszenia, przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty oraz przyjęcia zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, realizacji zapytania lub przedstawienia oferty.

III. C. NEWSLETTER
1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności udostępniony przez Państwa adres poczty elektronicznej, w celu przekazywania informacji marketingowych (aktualności, poradników, zaproszeń do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, informacji o nowych produktach i usługach) za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – „zgoda”).

2. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: kontakt@jamano.pl.

3. Przekazanie wskazanych powyżej danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania informacji na temat oferty Administratora.

III. D. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
1) komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu – np. w przypadku przesyłania dodatkowych materiałów marketingowych, zaproszeń na wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);
2) realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”), z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
2) czas do momentu wycofania zgody.

3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

4. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

III. E. WYDARZENIA STACJONARNE (SZKOLENIA, KONFERENCJE, EVENTY)
1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
1) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed wysłaniem zgłoszenia online (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
2) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym przyjęcia i obsługi zamówienia online na udział w organizowanym przez Administratora wydarzeniu, tj. konferencji lub szkoleniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – „wykonanie umowy”);
3) zawarcia umowy o udział w organizowanym przez Administratora wydarzeniu i jej właściwego wykonania tj. rejestracji uczestników, organizacji i przeprowadzenia spotkania oraz realizacji wszelkich czynności związanych z organizacją wydarzenia,
w tym komunikacji w sprawach organizacyjnych, ewentualnego przygotowania identyfikatorów oraz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – „wykonanie umowy”);
4) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – „obowiązek prawny”);
5) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”). Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
6) weryfikacji jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
7) utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”;
8) dokumentowania przebiegu szkolenia oraz utrwalenia wizerunku uczestników, a także publikacji filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody przez uczestnika szkolenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO – „zgoda”).

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności:
1) imię,
2) nazwisko,
3) adres e-mail,
4) numer telefonu,
5) nazwa firmy,
6) adres IP,
7) oraz inne dane przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracji.

3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji umowy,
2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
5) czas do momentu wycofania zgody.

4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

5. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału w organizowanym przez JAMANO wydarzeniu.

III. F. WYDARZENIA ONLINE (WEBINARY)
1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
1) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed rejestracją i wysłaniem zgłoszenia udziału w organizowanym online wydarzeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
2) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym rejestracji i udziału w wydarzeniu organizowanym online (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – „wykonanie umowy”);
3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO – „obowiązek prawny”);
4) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”). Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
5) weryfikacja jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
6) utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia online w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności:
1) imię,
2) nazwisko,
3) adres e-mail,
4) numer telefonu,
5) nazwa firmy,
6) adres IP,
7) oraz inne dane przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracji.

3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym rejestracji i udziału w wydarzeniu online.

III. G. FACEBOOK
1. JAMANO jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Meta), którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://facebook.com/jamanoRODO (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
1) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).

3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta,
2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:
1) regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
2) „Zasad dotyczących danych”) (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/policy) lub
3) przepisów prawa
– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.

6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), JAMANO oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
1) w niniejszym dokumencie,
2) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,
3) w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. H. LINKEDIN
1. JAMANO jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą: Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (dalej: LinkedIn), którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.linkedin.com/company/jamano (dalej: Strona Firmowa). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:
1) w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).

3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedInie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,
2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową,
w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby
o kontakt.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:
1) regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz
2) „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub
3) przepisów prawa
– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),
2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.

6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), JAMANO oraz LinkedIn są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
1) w niniejszym dokumencie,
2) w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,
3) w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).

11. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

III. I. YOUTUBE
1. JAMANO jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Google Ireland Limited z siedzibą: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google) w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę firmową Administratora, dostępną pod adresem: https://www.youtube.com/@jamanorodo (dalej: Kanał Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
1) w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).

3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług
w ramach YouTube,
2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
1) regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
2) „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
3) przepisów prawa
– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.

6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), JAMANO oraz Google są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
1) w niniejszym dokumencie,
2) w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).

11. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: data-protection-office@google.com.

III. J. TWITTER
1. JAMANO jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Twitter International Company z siedzibą: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia (dalej: Twitter), którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://twitter.com/jamanoRODO (dalej: Konto Firmowe). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług Twittera, odwiedzają Konto Firmowe. Dane te są przetwarzane:
1) w związku z prowadzeniem Konta Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez Twittera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – „zgoda”).

3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Twitterze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera,
2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Konto Firmowe, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług Twitter (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby
o kontakt.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera wynikają wprost z:
1) regulaminu Twittera (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules) oraz
2) „Twitter Privacy Policy” (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy) lub
3) przepisów prawa
– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Twitter.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Twittera),
2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Twittera). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług Twittera.

6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Twittera, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego), JAMANO oraz Twitter są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
1) w niniejszym dokumencie,
2) w dokumencie „Twitter Privacy Policy”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy,
3) w dokumencie „Twitter Controller-to-Controller Data Protection Addendum”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem:
4) https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Twitter (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy).

11. Z inspektorem ochrony danych Twittera można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@twitter.com.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem https://jamano.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.

5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.

6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).

7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie https://jamano.pl/polityka-cookies/.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza „Polityka prywatności” ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności sklepu internetowego Administratora funkcjonującego pod adresem https://jamano.pl.

2. W Serwisie mogą znajdować się wtyczki i odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do innych stron prowadzonych przez Administratora (np. kodeksrodo.pl), partnerów biznesowych, usługodawców, reklamodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem. Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.

3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej „Polityce prywatności” w szczególności w przypadku:
1) rozwoju technologii,
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
3) rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.

4. O stosownych zmianach w treści „Polityki prywatności” Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.

5. Niniejsza „Polityka prywatności” ma zastosowanie od dnia 30.05.2023 r.