RODO dla placówek medycznych

Regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu RODO odnoszą się do wszystkich branż. Dla placówek medycznych nabierają one jednak szczególnego znaczenia ze względu na fakt systematycznego przetwarzania przez nie wrażliwych danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów. Te informacje należy poddawać szczególnej ochronie. W przypadku rażącego nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych na właściciela zakładu opieki zdrowotnej lub podmiot nim zarządzający może zostać nałożona kara finansowa. Aby się tego ustrzec, warto nawiązać współpracę ze specjalistami od praktycznego wdrażania zaleceń RODO w placówkach świadczących usługi medyczne.

RODO w szpitalu

Obowiązujące rozporządzenie o ochronie danych nakłada na szpitale i przychodnie wymóg rzetelnego informowania pacjentów o procedurach odnoszących się do przetwarzania poufnych informacji w jasny i przystępny dla każdego sposób. Obligatoryjnie dokument ten, aby spełniał wszelkie wymogi RODO, powinien zawierać informacje o celu gromadzenia takich informacji, ich odbiorcy oraz podmiocie pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych. Rozporządzenie wskazuje też, że należy powiadomić pacjentów o prawie wglądu do tych informacji oraz ich edycji w razie potrzeby.

Zgodnie z rozporządzeniem placówki medyczne zobligowane są także do wdrażania koniecznych środków pozwalających na objęcie efektywną ochroną danych osobowych oraz wiadomości na temat aktualnego stanu zdrowia. Pomagamy w praktycznej realizacji wszelkich procedur z tym związanych. Dla współpracujących z nami placówek medycznych jesteśmy też gotowi podjąć się sporządzenia dokumentów oceny realizowanych działań.