Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej

Placówki medyczne, na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, mają prawo żądać opłaty za wydanie wyciągu, odpisu, kopii, wydruku dokumentacji medycznej lub za wydanie dokumentacji na informatycznym nośniku danych.

Maksymalna wysokość tej opłaty jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 01.09.2018 r.:
  • 0,32 zł – za 1 stronę A4 kopii lub wydruku,
  • 1,81 zł – za wydanie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych,
  • 9,04 zł – za 1 stronę odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej.