Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Przypominamy, że placówka medyczna ma prawo żądać zapłaty za wydanie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku lub na nośniku danych. Maksymalna wysokość opłaty jest uzależniona od przeciętego wynagrodzenia za poprzedni kwartał.

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 01.06.2018 r.:

  • 0,32 zł – za 1 stronę A4 kopii lub wydruku,
  • 1,85 zł – za wydanie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych,
  • 9,25 zł – za 1 stronę odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej.