Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 czerwca 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. przedstawiają się następująco:

  • 0,39 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 2,27 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 11,36 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

 

Zwracamy uwagę, że stawki te będą wyższe niż wcześniej obowiązujące (1 marca – 31 maja 2021 r.). Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

 

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona)

0,00 zł

0,39 zł

Wyciąg lub odpis
(1 strona)

0,00 zł

11,36 zł

Środki komunikacji elektronicznej

0,00 zł

0,00 zł

Informatyczny nośnik danych

0,00 zł

2,27 zł

 

Źródło:

  • art. 28 ust. 2a w związku z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • art. 24 ust. 1 pkt. 9 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-pierwszym-kwartale-2021-roku,271,32.html.