Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 grudnia 2020 r.

1 grudnia 2020 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z wydaną 11 lipca 2019 r. przez Ministra Zdrowia interpretacją (dostępną na stronie kliknij tutaj ) wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. przedstawiają się następująco:

  • 0,36 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 2,06 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 10,33 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Zwracamy uwagę, że stawki te są wyższe niż wcześniej obowiązujące (1 września – 30 listopada 2020 r.). Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

 

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,36 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł 10,33 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,06 zł

Podstawa prawna: art. 28 ust. 2a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 24 ust. 1 pkt. 9 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.