Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 marca 2020 r.

Od 1 marca zmienią się maksymalne stawki, jakich placówka medyczna ma prawo żądać za wydanie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Maksymalne stawki przedstawiają się następująco:

  • 0,36 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 10,39 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona),
  • 2,07 zł – za informatyczny nośnik danych.

Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Pacjent Przedstawiciel ustawowy Osoba upoważniona Pacjent Przedstawiciel
ustawowy
Osoba upoważniona
Kserokopia lub wydruk
(1 strona)
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,36 zł 0,36 zł 0,36 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10,39 zł 10,39 zł 10,39 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,07 zł 2,07 zł 2,07 zł

Maksymalna wysokość opłaty za: jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. (art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)