Wysokość Opłat Za Wydanie Dokumentacji Medycznej Od 1 Września 2020 R.

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z wydaną 11 lipca 2019 r. przez Ministra Zdrowia interpretacją (dostępną na stronie) wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, liczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. przedstawiają się następująco:

  • 0,35 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 2,00 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 10,04 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Zwracamy uwagę, że stawki te są niższe niż dotychczas obowiązujące (1 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.). Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

 

Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

01.09.2020 – 30.11.2020

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,35 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł 10,04 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,00 zł

 

Podstawa prawna: art. 28 ust. 2a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 24 ust. 1 pkt. 9 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.