Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 września 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  •  pacjent,
  •  przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  •  osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. przedstawiają się następująco:

  •  0,38 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  •  2,20 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  •  11,00 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

 

Zwracamy uwagę, że stawki te będą niższe niż wcześniej obowiązujące (1 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.). Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

 

 Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,38 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł 11,00 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,20 zł

 

Źródło: