Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 września 2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców małoletnich pacjentów). Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta lub
  • osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 września do 30 listopada 2022 r. przedstawiają się następująco:

  • 0,43 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 2,46 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 12,31 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

Kserokopia lub wydruk (1 strona)

0,00 zł

0,43 zł

Wyciąg lub odpis
(1 strona)

0,00 zł

12,31 zł

Środki komunikacji elektronicznej

0,00 zł

0,00 zł

Informatyczny nośnik danych

0,00 zł

2,46 zł