Zmiany we wnioskach firm ubezpieczeniowych o wydanie dokumentacji medycznej

Każdy podmiot leczniczy otrzymuje od czasu do czasu korespondencję od zakładów ubezpieczeń w sprawie przekazania dokumentacji medycznej. Zasady realizacji takich wniosków opisuje zarządzenie Ministra Zdrowia, które niedługo będzie aktualizowane. Na jakie zmiany muszą przygotować się placówki medyczne i firmy ubezpieczeniowe?

Obecnie zasady wydawania dokumentacji medycznej firmom ubezpieczeniowym opisuje rozporządzenie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U.2016.1754), które przestanie jednak obowiązywać 4 maja 2020, a więc za nieco ponad trzy miesiące. W związku z tym 28 stycznia 2020 r. Minister Zdrowia skierował do konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia, które wprowadzi dwie istotne zmiany dla placówek medycznych.

Zakres danych o pacjencie

W każdym wniosku firmy ubezpieczeniowej muszą się obecnie znaleźć następujące dane o osobie ubezpieczonej lub osobie, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • numer PESEL, jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tą informacją,
  • rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tymi informacjami.

Nowy zakres będzie nieco ograniczony:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • numer PESEL, a w przypadku braku nadanego numeru PESEL – numer paszportu, albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tą informacją.

Przyczyną zmiany w tym zakresie jest dostosowanie polskich przepisów do RODO. Skoro zakład ubezpieczeń ma już imię, nazwisko, datę urodzenia, adres i PESEL pacjenta, to w świetle zasady adekwatności zbędne jest dodatkowe przekazywanie informacji o dokumencie tożsamości. Jedynie w sytuacji, gdy pacjent nie ma nadanego numeru PESEL, zasadne będzie identyfikowanie go przez wskazanie np. numeru paszportu.

Zgoda pacjenta

Obecnie załącznikiem do każdego wniosku firmy ubezpieczeniowej o wydanie dokumentacji pacjenta musi być dokument, z którego wynika, że pacjent wyraził zgodę na to, by ubezpieczyciel mógł taki wniosek złożyć. Często zdarzają się jednak sytuacje, w których ubezpieczyciel w treści wniosku jedynie deklaruje, że posiada zgodę pacjenta, nie wskazując jednocześnie żadnego dowodu. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest sprzeczność przepisów (więcej na ten temat w artykule Jak reagować na wnioski firm ubezpieczeniowych o wydanie dokumentacji medycznej?).

Nowe rozporządzenie usuwa tę sprzeczność i stawia sprawę jasno:

Do wystąpienia dołącza się informację o wyrażeniu zgody ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, albo jej przedstawiciela ustawowego.

Oznacza to, że zakłady ubezpieczeń nie będą już zobowiązane do wysyłania razem z wnioskami o wydanie dokumentacji medycznej dokumentów zawierających zgodę pacjentów.

***

Na koniec przypominamy, że wszystkie wzbudzające wątpliwości wnioski o wydanie dokumentacji medycznej (w tym te pochodzące od firm ubezpieczeniowych) warto konsultować z wyznaczonym w placówce medycznej inspektorem ochrony danych.

Autor: Adam Klimowski, prawnik, JAMANO Sp. z o.o.